Prohlédněte si kompletní nabídku našich produktů pro papoušky. Všechny naše kvalitní postroje a další příslušenství

Vítejte! Měnu přepnout v menu.

 • Všeobecné obchodní podmínky

  I. Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány podle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Jarmila Pašková
  IČ: 65505093
  Sídlo: Divišova 2819/8, Karviná Hranice, 73301
  Kontaktní údaje:
  e-mail: Jarmilasvec@seznam.cz
  telefon: +420604135664
  (dále jen "prodávající")

  Tyto obchodní podmínky definují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu buď mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující"), a to prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.postroje-pro-papousky-jmk.com (dále jen "internetový obchod").

  Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Jakékoli odchylné ujednání v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

  II.

  Informace o zboží a cenách

  Informace o zboží, včetně cen jednotlivých položek a jejich hlavních charakteristik, jsou uvedeny u každé položky v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, všechny příslušné poplatky a náklady na vrácení zboží, pokud nemůže být vráceno standardní poštovní službou. Ceny zboží platí po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě. Toto ustanovení nebrání uzavření kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

  Prezentace zboží v katalogu internetového obchodu je informativní a prodávající není povinen uzavírat kupní smlouvy týkající se tohoto zboží.

  V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o nákladech na balení a doručení zboží. Tyto informace platí pouze pro doručení zboží v rámci EU, a poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty, Zásilkovny, DPD nebo jiného doručovacího servisu podle výběru zákazníka.

  Slevy z kupní ceny zboží nelze kombinovat, pokud si prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  Kupující hradí náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (např. internetové připojení, telefonní hovory) související s uzavřením kupní smlouvy. Tyto náklady jsou na úrovni základní sazby.

  Objednávku zboží lze provést následujícími způsoby:

  - prostřednictvím zákaznického účtu po předchozí registraci v internetovém obchodě,
  - vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti registrace.

  Při objednávce si kupující vybírá zboží, množství, způsob platby a doručení.

  Kupující má možnost před odesláním objednávky kontrolovat a upravovat vložené údaje. Objednávku odesílá kliknutím na tlačítko 'OBJEDNAT'. Údaje v objednávce jsou považovány za správné za předpokladu, že byly vyplněny všechny povinné informace a kupující potvrdil seznámení se s obchodními podmínkami.

  Po obdržení objednávky prodávající neprodleně zašle kupujícímu potvrzení o jejím přijetí na e-mail uvedený v objednávce. Toto potvrzení je automatické a neznamená uzavření smlouvy. Součástí potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. K uzavření kupní smlouvy dochází až po akceptaci objednávky prodávajícím, o čemž je kupující informován e-mailem.

  Ihned po přijetí objednávky prodávající odesílá kupujícímu potvrzení o jejím obdržení na e-mailovou adresu uvedenou při objednávání. Toto potvrzení je považováno za uzavření kupní smlouvy a je doplněno o aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je považována za uzavřenou, jakmile prodávající potvrdí objednávku na e-mail kupujícího.

  Pokud prodávající nemůže splnit některé z požadavků v objednávce, pošle kupujícímu upravenou nabídku na jeho e-mail. Tato upravená nabídka je brána jako nový návrh kupní smlouvy, která je uzavřena, když kupující potvrdí přijetí nabídky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách.

  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující má možnost objednávku zrušit do doby, než mu bude doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zrušení je možné provést telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v obchodních podmínkách prodávajícího.

  Pokud dojde k očividné technické chybě ze strany prodejce při uvádění ceny zboží na internetovém obchodě nebo během procesu objednávání, není prodejce povinen dodávat zboží za tuto zřetelně nesprávnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky dle obchodních podmínek. Prodejce bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a pošle na jeho e-mailovou adresu opravenou nabídku. Tato opravená nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy, a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením přijetí kupujícím na e-mail prodejce.

  IV. Zákaznický účet

  Na základě registrace v internetovém obchodě může kupující využívat svůj zákaznický účet. Z tohoto účtu je možné objednávat zboží, přičemž registrace není pro objednávku nezbytná.

  Kupující musí při registraci a objednávání zboží poskytnout pravdivé a aktuální informace. Jakékoli změny údajů v uživatelském účtu je nutné okamžitě aktualizovat. Informace poskytnuté kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

  Přístup k účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem, a kupující je povinen uchovávat tyto přihlašovací údaje v tajnosti. Prodávající není odpovědný za zneužití účtu třetími stranami.

  Kupující nemá právo umožnit používání svého účtu jiným osobám.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující účet neaktivně používá, nebo pokud poruší podmínky kupní smlouvy či obchodní podmínky.

  Kupující si je vědom, že dostupnost uživatelského účtu nemusí být nepřetržitá, zejména kvůli potřebné údržbě hardwaru a softwaru prodávajícího, nebo třetích stran.

  V.

  Platební podmínky a dodání zboží

  Kupující může cenu zboží a případné náklady na dodání dle kupní smlouvy uhradit následovně:

  - bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2218636350/6210, vedený u mBank,
  - bezhotovostně platební kartou,
  - v hotovosti při osobním odběru v provozovně.

  Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit také náklady na balení a dodání zboží ve výši stanovené smlouvou. Pokud není uvedeno jinak, kupní cena zahrnuje i náklady na dodání zboží.

  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží nebo služby. U bezhotovostní platby je závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

  Prodávající od kupujícího nepožaduje žádnou zálohu ani jinou podobnou platbu předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží se nepovažuje za zálohu.

  Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

  Dodání zboží kupujícímu probíhá:

  - na adresu určenou v objednávce kupujícím,
  - prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny specifikovanou kupujícím,
  - osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

  Způsob dodání se volí během procesu objednávání zboží. Náklady na dodání zboží jsou specifikovány v objednávce a potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je doprava dohodnuta na základě speciálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné extra náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  • Pokud je prodávající dle kupní smlouvy zavázán dodat zboží na místo určené kupujícím, musí kupující zboží při doručení převzít. Jestliže je z důvodů na straně kupujícího nutné doručit zboží opakovaně nebo jinak než specifikováno v objednávce, kupující je povinen zaplatit náklady na opakované doručení nebo na alternativní způsob doručení.

  Při přebírání zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat, zda obaly nejsou poškozené, a v případě zjištění jakýchkoliv vad ihned informovat dopravce. Pokud je obal poškozený tak, že to naznačuje neoprávněný vstup do zásilky, nemusí kupující zásilku přijmout.

  Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která bude odeslána na e-mailovou adresu kupujícího a přiložena k dodávanému zboží.

  Vlastnické právo k zboží získává kupující zaplacením plné kupní ceny včetně dodacích nákladů, avšak nejdříve po převzetí zboží.

  Odpovědnost za náhodné poškození, ztrátu nebo zkázu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, nebo pokud měl zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  Objednávku je možné zrušit do okamžiku, kdy je označena jako "Vyřízena". Kupující může storno objednávky provést telefonicky na čísle zákaznického servisu (+420604135664) nebo e-mailem (ksiry.pro.papousky@seznam.cz). Pokud je objednávka ve stavu "Odeslaná", byla již předána dopravci. V takovém případě by měl kupující kontaktovat zákaznický servis, který poskytne informace o dalším postupu.

  V případě, že zásilka na dobírku nebude převzata, bude kupující vyzván k zaplacení neuhrazeného poštovného jako součást smírného řešení (podle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud kupující nezaplatí tuto částku do 7 dnů od výzvy, bude mu naúčtována smluvní pokuta 500 Kč za poštovné a administrativní náklady spojené s přípravou, odesláním a vrácením zásilky (Občanský zákoník č. 89/2012). Kupujícímu bude vystavena faktura s termínem splatnosti. Nezaplatí-li kupující fakturu, bude pohledávka převedena na třetí stranu pro vymáhání včetně všech souvisejících nákladů.

  VI.

  Odstoupení od smlouvy

  Výjimka pro zboží na zakázku: Zboží vyrobené na zakázku není podléhající standardní 14denní lhůtě pro vrácení. Zákazníci jsou upozorněni, že takové zboží nelze vrátit bez specifikovaného důvodu.

  Metoda vrácení: Pokud zboží na zakázku vykazuje vadu nebo chybu v provedení, mohou zákazníci kontaktovat naši zákaznickou podporu. Po konzultaci s námi je možné zboží vrátit.

  Odpovědnost zákazníka: Zákazníci jsou odpovědni za pečlivé zacházení se zbožím na zakázku. Pokud zboží použijí nebo poškodí jeho obal, neměli by očekávat možnost vrácení.

  Poplatek za nevyzvednuté zboží: Zboží, které zákazník nevyzvedne a je vráceno zpět k nám, může podléhat poplatkům. Tyto poplatky mohou pokrývat náklady na opakované odeslání zboží nebo jiné administrativní úkony.

  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech jako:
  - poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a prodávající informoval kupujícího, že poté nemá právo na odstoupení,
  - dodávka zboží nebo služeb s cenou závislou na finančním trhu mimo kontrolu prodávajícího a která může nastat během lhůty pro odstoupení,
  - dodávka zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím,
  - další případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku.

  Pro dodržení lhůty pro odstoupení musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení v této lhůtě.

  Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení zašle na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně.

  • Kupující, který se rozhodne odstoupit od smlouvy, musí zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení. Všechny náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, i když zboží nelze vrátit běžnou poštovní cestou kvůli jeho povaze.

  Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu musí okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, vrátit všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího obdržel, a to stejným způsobem. Peněžní prostředky může prodávající vrátit jinak, pouze pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.

  Pokud si kupující vybral jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízí, prodávající mu vrátí náklady na dodání pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu.

  Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží zpět od kupujícího, nebo dokud kupující neprokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

  Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, pokud možno v původním obalu. Prodávající má právo jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Prodávající může od smlouvy odstoupit, pokud dojde k vyprodání zásob, zboží není dostupné, nebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz. V takovém případě musí prodávající bezodkladně informovat kupujícího e-mailem a vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, nebo způsobem, který určí kupující.

  VII.

  Práva z vadného plnění

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je bez vad při převzetí. Konkrétně prodávající zaručuje, že když kupující přebírá zboží:

  má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo pokud dohoda chybí, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popisuje, nebo které kupující očekává vzhledem k povaze zboží a reklamě,

  je zboží vhodné pro účel, který prodávající pro jeho použití uvádí, nebo pro běžné použití tohoto druhu zboží,

  zboží má jakost nebo provedení odpovídající dohodnutému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení stanoveny dle vzorku nebo předlohy.

  Ustanovení zmíněná výše se nevztahují na zboží prodávané za sníženou cenu kvůli vadě, na kterou byla sleva poskytnuta, na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, na použité zboží s vadou odpovídající míře použití nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. Kupující nemá právo na náhradu, pokud o vadě zboží věděl před převzetím, nebo pokud vadu způsobil sám.

  V případě vady může kupující podat reklamaci a požadovat:

  výměnu za nové zboží,

  opravu zboží,

  přiměřenou slevu z kupní ceny,

  odstoupení od smlouvy.

  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud zboží má podstatnou vadu.

  • Při uplatnění reklamace musí kupující informovat prodávajícího o zvoleném právu. Změnit volbu lze bez souhlasu prodávajícího pouze v případě, že kupující požadoval opravu neodstranitelné vady. Pokud kupující neuplatní své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Nelze-li zboží opravit ani vyměnit, může kupující po odstoupení od smlouvy požadovat vrácení celé kupní ceny.

  Prodávající není povinen vyhovět nároku, pokud prokáže, že kupující o vadě zboží věděl nebo ji způsobil před převzetím.

  Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který bylo zlevněno.

  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jakékoli své provozovně, kde je to možné, a vydat kupujícímu písemné potvrzení o obsahu a způsobu vyřízení reklamace, včetně datumu a trvání opravy, nebo důvod zamítnutí reklamace.

  O reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, nebo ve složitějších případech do tří dnů. Tato lhůta nezahrnuje čas potřebný k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud tato lhůta uplyne marně, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a kupující může od smlouvy odstoupit. Momentem uplatnění reklamace je projev vůle kupujícího prodávajícímu.

  • Prodávající musí kupujícího písemně informovat o výsledku reklamace.

  Pokud kupující věděl o vadě zboží před jeho převzetím nebo pokud vadu způsobil sám, nenáleží mu právo z vadného plnění.

  V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s reklamací. Tento nárok je možné uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po skončení záruční doby.

  Práva a povinnosti stran týkající se vadného plnění se řídí podle § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Reklamační řád prodávajícího dále upravuje další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady.

  VIII. Doručování

  Smluvní strany mají právo vzájemně si doručovat veškerou písemnou korespondenci prostřednictvím elektronické pošty.

  Kupující zasílá korespondenci prodávajícímu na e-mailovou adresu specifikovanou v obchodních podmínkách. Prodávající zasílá korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu, která je uvedena v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  IX.

  Mimosoudní řešení sporů

  Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, dostupná online na https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro online řešení sporů, která se nachází na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr, lze využít pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je kontaktním bodem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů).

  Prodávající má oprávnění k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje příslušný živnostenský úřad v rámci své kompetence. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce v určeném rozsahu.

  X.

  Závěrečná ustanovení

  Všechna ujednání mezi prodávajícím a kupujícím podléhají právnímu řádu České republiky. V případě, že kupní smlouva zahrnuje mezinárodní prvek, strany se dohodnou, že se vztah řídí českým právem. To neovlivňuje spotřebitelská práva stanovená obecně závaznými předpisy.

  Prodávající vůči kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  Prodávající vlastní všechna práva k webovým stránkám, včetně autorských práv k obsahu, rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalších prvků. Jakékoli kopírování, úpravy nebo jiné využití webových stránek nebo jejich částí bez souhlasu prodávajícího je zakázáno.

  Prodávající neodpovídá za chyby způsobené zásahy třetích osob do internetového obchodu nebo jeho užíváním v rozporu s určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu provádět činnosti, které by mohly negativně ovlivnit jeho provoz, ani vykonávat akce umožňující mu nebo třetím osobám neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo jiných součástí internetového obchodu a používat je v rozporu s jejich určením nebo účelem.

  Kupující přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou elektronicky archivovány prodávajícím a nejsou veřejně přístupné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění znění obchodních podmínek, aniž by tím byla dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozí verze. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.2.2020.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil):

Dobrý den, dne………...……… jsem s Vámi distančním způsobem uzavřel(a) kupní smlouvu č. …………….., jejímž předmětem bylo zboží ……..…………………………………………………………………………..…….… Zboží jsem převzal(a) dne …………………… od pracovníka dopravní společnosti ………..……………, doklad o koupi č. ……………….. . Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….…………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….…..…………………..………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Prosím o zaslání potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem

Vlastnoruční podpis:


Dne:


Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura)